4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate

Product Name: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate

CAS No.: 327-78-6

Company Info

Henan Wising Chem Co., Ltd