2-((2,6-difluorobenzyl)(ethoxycarbonyl)amino)-4-((dimethylamino)methyl)-5-(4-nitrophenyl)thiophene-3-carboxylic acid

Product Name: 2-((2,6-difluorobenzyl)(ethoxycarbonyl)amino)-4-((dimethylamino)methyl)-5-(4-nitrophenyl)thiophene-3-carboxylic acid

CAS No.: 1589503-95-6

Company Info

Henan Wising Chem Co., Ltd